Личен профил Смяна на парола Имейл известявания

Успешно се абонирахте.

За да управлявате известията си, изберете "Личен профил" и после меню "Имейл известявания"

ЕСО-ЕАД МЕР Пловдив /img/frontend/nomap.png"

ЕСО-ЕАД МЕР Пловдив

Напишете мнение
5 2 0
2 точки от 168 мнения
Подробна информация за фирмата
Виж подробна оценка
Редакция

Показани резултати 11-20 от общо 168


настоящ служител

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

 
ДКЕВР – 27.12.2013 г.
Становище на председателя на НСФЕБ-КНСБ инж.Божидар Митев, изразено на Открито обществено обсъждане на Доклад и проект на Решение за утвърждаване на цени на електрическата енергия от 01.01.2014 г.
Моето изказване вероятно няма да прозвучи така дипломатично, както се изказаха колегите преди мен. Аз предпочитам да наричам нещата със собствените им имена, макар и да знам, че това не винаги се харесва.
Уважаеми дами и господа, членове на ДКЕВР,
Сега, преди всичко бих искал да изразя недоумение от факта, че в условия на публично декларирани демократичност и прозрачност при изготвянето и приемането на нови ценови решения в енергетиката, днес обсъждаме един проект, който не е разглеждан с нито едно търговско дружество, не е обсъждан и в Консултативния съвет на Регулатора, чийто член имам честта да бъда като представител на КНСБ. Предлага се, според нас абсолютно формално, за открито обществено обсъждане в предпоследния работен ден от годината, като в последния ден пък ще се проведе закритото заседание на Комисията.
На какво се дължи този ваш ентусиазъм, господа членове на Комисията? Може би, защото сте особено загрижени за паричния недоимък на българските граждани? Или може би, защото с предлаганите промени считате за възможно да бъдат преодолени дисбалансите в българската енергетика? Или може би, защото ни предстои една вероятно много политически емоционална година?
Незнам кое е водещото, но според нас с Проекта за изменение на цените не се постига баланс между интересите на потребителите и на енергийните предприятия. В условията на признат паричен дефицит и непрекъснато увеличаване на задлъжнялостта, още едно поредно намаляване на цените няма да реши проблемите в енергетиката. Напротив, подобни решения, не като това, в обсъждания проект ще се върнат със закъснение и страшна сила върху гърба на потребителите, като преди това проблемите в енергетиката ще се задълбочат и станат трудно решими.
Звучи много приятно за ушите на обикновения български гражданин намаляването на нощната енергия с 10%. Само че, този гражданин няма как да знае, че тези 10% ще се отразят на общата му сметка с 1%-1,5%. С това решение българинът дори не е стимулиран да намали дневната си консумация на ел.енергия, защото цената й остава практически непроменена.
Финансовият ефект от тази промяна е почти нулев, но да кажем политическият е доста по-различен.
Много по-различни са последиците от намаляването на технологичните разходи за трите ЕРД-та на нивото за отличници – 8%.
Питам се, каква ли техническа революция избухна в тези дружества, та признатите технологични загуби за една година се намаляват три пъти – от 15% на 12% на 10% и сега се предлагат 8%?
За присъстващите, които не са запознати ще поясня, че технологичните загуби включват в себе си: техническите и търговските загуби. Това е истинското понятие – загуби.
Нормално е, стремежът на всички да е минимизиране на търговските загуби, разбирай кражбите, но техническите загуби са обективно понятие и величина. Залагането в проекта на 8% е повече от абсурдно, дори при нулеви търговски загуби. Особено в икономическите условия, в които работят електроразпределителните дружества. Теоретично е невъзможно това да се случи, като знаем състоянието на електроразпределителните мрежи.
Сред членовете на Комисията аз познавам двама ел.инженери, което намирам за достатъчно, за да се спре този абсурд. Разполагам с информация например за разпределителната мрежа на ЧЕЗ, която е с обща дължина почти 57500 км., от които тази, на ниско напрежение е около 34500 км. Абонатите знам, че са около 2 100 000. Ако бъркам, моля да бъда поправен.
Е, колеги инженери, членове на Комисията,
Надявам се, че няма да се подадете на политически внушения и настроение и няма да седнете върху дипломите си. За другите членове на Комисията това в някаква степен може и да е простено, но за вас, не!
И още нещо…
Вие защо се придържате към отречената от историята стара, добре звучаща, но вредна максима: „На всекиму според потребностите”.
Нямате право да поставяте под общ знаменател тримата оператори в електроразпределението. Всеки от тях е имал достатъчно време и възможности да ни убеди дали е сериозен инвеститор и дали има воля и желание да работи за интересите на своите клиенти, за интересите на българското общество.
Безспорно най-обществено ангажирани са EVN. На ІІ-ро място ние бихме поставили ЧЕЗ, заради някои конкретни забележки, които имаме към тяхната работа. А Енерго-про е извън всякакви класации. Както се казва, за 2 години те един пирон не са забили, а са дори толерирани. И с решението от 01.08.2013 г. и със сегашният проект, на тях се дава 1% повече признати технологични разходи. Питаме защо? Собственикът с какво ви е по-симпатичен? Говоря за симпатия, защото друго технически обосновано обяснение няма. На категоричното мнение сме, че досегашните нива на технологични разходи следва да бъдат запазени, като не се допускат незаслужени преференции.
Особено притеснително е това, което се предвижда да се случи с ЕСО ЕАД. Съгласно проекта, цената за пренос се намалява с 57% - от 9,71 лв. за МВч на 4,15 лв., като необходимите приходи за осигуряване на дейността се намаляват от 384 170 хил.лв. на 164 188 хил.лв., което е с 220 млн.лв. по-малко. На практика цялата дейност се стопира.
Бих искал да припомня, че само разходите за персонала са приблизително 102 млн.лв., стойността на електроенергията за технологичните разходи по преноса е около 85 млн.лв., т.е. само тези два разхода надхвърлят определените необходими приходи с 23 млн.лв. Това означава ли, че преносната мрежа няма да се застрахова, това означава ли, че няма да се правят разходи за експлоатацията, поддръжката, профилактиката и ремонтите на мрежата? Не говоря за това, че цялата инвестиционна дейност трябва да бъде спряна – модернизация, разширяване, присъединяване. Или това означава намаляване на заплатите на работещите в ЕСО и уволнения. Но не трябва да забравяме, че тези близо 4000 души не са чиновници, а хора пряко заети с поддръжката на преносната система, а това са 290 подстанции и близо 15 000 километра
електропроводи високо напрежение, това е националната сигурност на нашата държава.
В доклада на Комисията е записано, че операторът на мрежата следва да оптимизира разходите си по преноса. Уважаеми господа, бихте ли отговорили как се оптимизират, т.е. намаляват 60% от необходимите присъщи разходи, а да не говорим, че никъде в доклада не е споменато каква възвращаемост е определена на ЕСО за тази дейност?
Бих искал да поставя и още един въпрос: Когато са правени анализите, отчетен ли е факта, че при новоопределените необходими годишни приходи от 164 млн.лв. за периода м.август – м.октомври вече са отчетени 95 млн.лв. и за останалите 9 месеца до края на регулаторния период остават само 69 млн.лв., т.е. 7,6 млн.лв. средномесечни разходи, при необходими около 32,6 млн.лв. на месец, или близо 4 пъти по-малко.
По този начин на ценообразуване не е спазен основния принцип, определен в Закона за енергетиката, че цените трябва да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността, включително разходите за:
Управление, експлоатация и поддръжка на енергийните обекти;
Ремонти;
Амортизации;
Цените трябва да осигуряват и икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.
Т.е., вие уважаеми членове на Държавната комисия сте в нарушение на Закона за енергетиката.
При определената база от 164 млн.лв. за изчисляване на цената, кои от разходите се възстановяват – дали амортизациите, които са около 105 млн.лв., дали технологичните разходи за пренос, чиято стойност е 85-90 млн.лв. или ремонтите, които трябва да са 25-30 млн.лв. За съжаление трябва да отбележим, че през последните години, поради ценови проблеми ремонтите са ограничавани до най-неотложните и отделяните средства са в порядъка на 10-15 млн.лв.
 
 
 
Само преди две седмици, на 13.12.2013 г. ДКЕВР проведе открито заседание за разглеждане на доклад за преструктурирането на НЕК и издаване на ЕСО АД на лицензия за пренос. В доклада за преструктуриране недвусмислено е заявено, че действащата цена за достъп ще бъде увеличена, като по този начин ще се подобри финансово-икономическото състояние на дружеството. С цел запазване на общата цена за мрежови услуги (достъп плюс пренос), в доклада за преструктуриране е предложено увеличение на цената за достъп, което да бъде компенсирано с намаление на утвърдената цена за пренос. В проекта, обект на днешното обществено обсъждане, изцяло отсъства идеята за запазване на общата цена за мрежови услуги.
Питам аз: Какво се промени след 13.12.2013 г. и кое наложи чувствителното намаляване на общата цена за мрежови услуги?
След сертифициране на ЕСО като Независим преносен оператор, както е предвидено в ЗЕ, следва съответната нотификация от ЕК. Съгласно Директива 2009/72/ЕО, за да бъде нотифициран Независимия преносен оператор, освен ефективното отделяне на производството на енергия и доставките от мрежата, следва да бъдат изпълнени следните условия:
- Трябва да се гарантира висока степен на независимост на преносния оператор;
- Да разполага с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, необходими за извършване на дейността по пренос на електроенергия.
 
Дали българският преносен оператор ще може да отговори на тези условия?
Очевидно не!
Трябва да се има предвид, че процедурата по даване на нотификация от ЕК е много сложна и в никакъв случай не е формална. Тази, за Булгартрансгаз продължи една година. А ние сме в закъснение в изпълнението на цитираната от мен Директива.
Нормално е да се запитаме:
Какви са възможните последствия за ЕСО?
 
Невъзможност за изпълнение на десетгодишния план за развитие на мрежата;
При условие, че не може да се осигури финансова стабилност на ЕСО, то няма да са налице условия да се извърши нотификация;
При липса на нотификация трябва да се предложи друг оператор, който да изпълни всички изисквания на Директивата.
 
Може би и такива мечти има в нечии глави? Какво пречи преносният оператор да трансформира собствеността си в частна? Нищо! Ние, българските граждани пак ще ругаем политиците ни, но какво от това!
Освен тези проблеми, не трябва да забравяме, че от 2015 г. трябва да заработи вътрешния общностен пазар на електрическа енергия, за който нашата преносна система трябва да бъде подготвена, т.е. тя трябва да може да гарантира сигурността, надеждността и качеството на доставките. Твърде възможно е, ако на ЕСО не се създадат необходимите финансови условия, България по естествен път да се окаже в изолация от този процес.
Призивът на г-н Абаджиев за експертна дискусия в енергетиката е наше предложение на КНСБ вече една година. Винаги сме настоявали и за перманентен регулаторен одит, на всички енергийни дружества, защото винаги сме били с усещането, че цените не се определят на реални основания. Дано успеете да създадете условия за реализация на тази идея.
В заключение ще кажа, че за няколко години НЕК успешно беше докарана до финансов колапс. Не ми се иска да мисля, че сега е ред на ЕСО.
Надявам се, че вие знаете какво знаем ние и че знаете какво не трябва да правите!
 
Весело посрещане на празниците и безаварийна работа!


настоящ служител

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

Здравейте, колеги!
Искам специално  да поздравя колегите от МЕР Горна Оряховица , които успяха да се справят  с жестоките поразии от бурята в Габровския край и ни показаха за пореден път защо трябва да се гордеем , че сме Български енергетици!
 
 
Желая безаварийна работа!


настоящ служител

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

„Парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска търпимост, широки магистрали, но тесни възгледи. Харчим повече, но имаме по-малко, купуваме повече, но се радваме на по-малко. Имаме по-големи къщи и по-малки семейства, повече удобства, но по-малко време. Имаме повече образование, но по-малко разум, повече знания, но по-лоша преценка, имаме повече експерти, но и повече проблеми, повече медицина, но по-малко здраве.
Пием твърде много, пушим твърде много, харчим твърде безотговорно, смеем се твърде малко, шофираме твърде бързо, ядосваме се твърде лесно, лягаме си твърде късно, събуждаме се твърде уморени, четем твърде малко, гледаме твърде много телевизия и се молим твърде рядко. Увеличихме притежанията си, но намалихме ценностите си. Говорим твърде много, обичаме твърде рядко и мразим твърде често.
Знаем как да преживяваме, но не знаем как да живеем. Добавихме години към човешкия живот, но не добавихме живот към годините. Отидохме на луната и се върнахме, но ни е трудно да прекосим улицата и да се запознаем с новия съсед. Покорихме космическите ширини, но не и душевните. Правим по-големи неща. но не и по-добри неща.
Пречистихме въздуха, но замърсихме душата. Подчинихме атома, но не и предразсъдъците си. Пишем повече, но научаваме по-малко. Планираме повече, но постигаме по-малко. Научихме се да бързаме, но не и да чакаме. Правим нови компютри, които складират повече информация и бълват повече копия от когато и да било, но общуваме все по-малко.
Това е времето на бързото хранене и лошото храносмилане, големите мъже и дребните души, лесните печалби и трудните връзки. Времето на по-големи семейни доходи и повече разводи, по-красиви къщи и разбити домове. Времето на кратките пътувания, еднократните памперси и еднократния морал, връзките за една нощ и наднорменото тегло и на хапчетата, които правят всичко – възбуждат ни, успокояват ни, убиват ни. Време, в което има много на витрината, но малко в склада. Време, когато технологията позволява това писмо да стигне до вас, но също ви позволява да го споделите или просто да натиснете „изтриване”.
Запомнете, отделете повече време на тези, които обичате, защото те не са с вас завинаги. Запомнете, кажете блага дума на този, който ви гледа отдолу нагоре с възхищение, защото това малко същество скоро ще порасне и няма да е вече до вас. Запомнете и горещо прегърнете човека до себе си, защото това е единственото съкровище, което можете да дадете от сърцето си и не струва нито стотинка.
Запомнете и казвайте „обичам те” на любимите си, но най-вече наистина го мислете. Целувка и прегръдка могат да поправят всяка злина, когато идват от сърцето. Запомнете и се дръжте за ръце, и ценете моментите, когато сте заедно, защото един ден този човек няма да е до вас. Отделете време да се обичате, намерете време да си говорите, и намерете време да споделяте всичко, което имате да си кажете.
 
Защото животът не се мери с броя вдишвания, които правим, а с моментите, които спират дъха ни.”
 
                                                                 Джордж Карлин
 
 
Безаварийна работа на всички енергетици!
 


настоящ служител

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

Да бъде мирна и честита!
Да бъде спорна и добра!
Полята нека да са пълни с жито,
градините със плодове, цветя!
И нека всичките да сме щастливи,
и нека да сме малко по-добри!
Предишната година си отива,
а новата с надежда ни дари -
да бъде много по-добра, успешна
за целия ни български народ!
И нека всички ние да я срещнем със вяра в по-добрите дни!
 
Честита Нова година, скъпи колеги! Нека тя ви донесе много хубави мигове, много успехи, много здраве!
Безаварийна работа на всички енергетици!


настоящ служител

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

Здравейте, колеги!
За съжаление и този сайт не е имунизиран срещу цензурата и не всичко се публикува.
Разбирам, че сайтът си има определена насоченост, но не виждам причина да се трият съвсем нормални постове, които не съдържат нищо обидно....
Все пак ще опитам да ви пожелая весели, мирни и щастливи Коледни и Новогодишни празници!
Безаварийна работа на всички енергетици!


представител на управлението

-15 точки

виж подробна оценка
Заплащане
-5
Уважение
-5
Привилегии
-5
Фирмена сигурност
5
Натоварване
0
Потенциал
-5
Местоположение
-5
Колеги
5
Работна среда
0

Брей, повече от една година няма какво да си кажем, заплатите се стопиха, никой нищо не казва.... Ще има ли светлина в тунела, или все повече ще затъваме...????


шубе го/я е и не казва!

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

Нали щяхте да листвате дружествата от БЕХ на борсата с цел прозрачност. Защо това не се случи? Защо изведнъж се реши, че няма нужда от прозрачност?
- Действително, когато дружествата са публични, това е стъпка към прозрачността. Смятаме, че това ще стане факт с приватизацията на остатъчните дялове на ЕРП-та, защото тогава много по-голям обем от информация, свързана с дейността на дружествата, ще бъде публична поради публичния й статут.
Още преди две години първото дружество, което изглеждаше готово за листване, беше "Булгартрансгаз", но тогава колективното решение беше срещу това по геополитически причини. Към днешния момент най-перспективни за листване на миноритарни пакети са ЕСО, когато бъде отделено от НЕК, и "Марица-изток 2".
Няма смисъл БЕХ да бъде листвано на борсата, защото холдингът в момента изпълнява функции, които са свързани с контрола на дружествата. Иначе тази роля трябваше да изпълнява министерството. От тази гледна точка БЕХ върши работа, особено при процеса на взимане на решения. Като вид контролен орган БЕХ изпълнява задълженията си, но далеч няма потенциала да бъде истински оперативен холдинг.
Т.Трайков


настоящ служител

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

министър Трайков. Той изтъкна трите ключови стъпки към създаване на свободен конкурентен енергиен пазар: прозрачно опериране и развитие на мрежите; електроенергийна борса и отделяне на преносните оператори.
Той говори за предстоящото до края на тази година преструктуриране в сектора, което трябва да осигури независимост на националните електропреносен и газопреносен оператори, заложени в Третия либерализационен пакет. "Избран е модел за отделяне на операторите от производството/снабдяването/доставката на енергия по схемата "Независим преносен оператор", съгласно който двата оператора ще бъдат отделени от вертикално интегрираната компания заедно с преносните активи като две юридически лица", поясни министър Трайков. Целта е да се осигури безпрепятствен и недискриминационен достъп на всеки пазарен участник до мрежата.
Министър Трайков подчерта работата по създаването на електроенергийна борса, която е част от цялостната промяна на пазарния модел за търговия с електроенергия. "Разработва се съвместен проект между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, ДКЕВР и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) с норвежкия енергиен регулатор NVE. От юли ще започнем да тестваме търговската платформа», каза той и допълни, че реалната работа на борсата ще стартира след тестовия период. Според неговите думи наличието на свободен пазар с достатъчна ликвидност и участие на повече производители би следвало да доведе до намаляване на цената за крайните потребители.


настоящ служител

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

Забрана за приватизацията на НЕК, Електроенергийния системен оператор (ЕСО), "Марица-изток 2" и ПАВЕЦ "Чаира" поискаха още синдикатите.
 
Според Пламен Димитров тези енергийни фирми били част от националната сигурност. Профсъюзите дори искат те да бъдат обособени в една нова държавна енергийна фирма. "Новата фирма означава съкращение на работници", напомни му обаче Трайчо Трайков.
 
Държавните енергийни фирми няма да бъдат приватизирани изцяло, но на части ще се продадат миноритарни пакети от тях, обясни още икономическият министър. Този подход освен приходи за бюджета от продажбата на дялове щял да донесе и прозрачност при управлението на енергийните фирми.
 
ЕСО може да е особено привлекателен за т.нар. консервативни инвеститори, които не търсят огромни печалби, а стабилност на вложенията си, даде пример Трайков. "Марица-изток 2" също би привлякла подобни средства, наближавала и продажбата на миноритарните пакети на държавата в електроразпределителните предприятия.
..................................................................................................................
  Голяма част от енергийните предприятия у нас ще останат държавна собственост. За това се договориха синдикатите с премиера Бойко Борисов, вицето му и министър на финансите Симеон Дянков и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. От КНСБ и "Подкрепа" са поискали големите енергийни предприятия като НЕК, ЕСО, ТЕЦ "Марица-изток 2", АЕЦ "Козлодуй" и заместващата му мощност ПАВЕЦ "Чаира", за която е настоял лично Борисов, да останат собственост на държавата и тя да има доминираща роля в сектора. От правителството са подкрепили предложението. "Приватизация на голямо енергийно предприятие няма да има и подобни слухове са неверни", обяви след срещата Трайчо Трайков. Само миноритарни дялове от ЕСО или ТЕЦ "Марица-изток 2" може да бъдат листнати на борсата, за да се привлече свеж капитал и да се повиши ликвидността на БФБ, допълни той.
 
 
Безаварийна работа, колеги!


настоящ служител

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

Пускат дял от Марица Изток 2 на борсата
30 Май 2011,
Министърът на икономиката Трайчо Трайков допусна приватизацията на миноритарен дял от ТЕЦ "Марица Изток" 2.
Това е станало по време на среща със синдикатите по проблемите на енергетиката, провела се при премиера Бойко Борисов.
 
На срещата Трайков е опровергал слуховете за приватизация на големи активи от държавната енергетика. Това обаче не противоречи на идеята за приватизация на миноритарен дял от една или повече държавни фирми, отбеляза министърът.
 
В отговор на въпрос Трайков каза, че компаниите, които биха могли да бъдат листвани с миноритарен дял са например Електроенергийния системен оператор, "Марица Изток 2" и ЕРП-тата. Синдикатите подкрепят и идеята за изграждане на два нови блока в "ТЕЦ Марица Изток 2" в следващите години, съобщи още БТА.
 
Интерес към изграждане на нови мощности в държавния ТЕЦ има японската "Тошиба", която наскоро завърши рехабилитацията на осми блок на "Марица Изток" 2.
 
Безаварийна работа, колеги!

Фирми по азбучен ред:
Използваме бисквитки, за да броим посещенията в уеб сайта. В тях не съхраняваме никаква лична информация. АЗ РАЗБРАХ Какво са бисквитки?